koalicja CSR Watch

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu wraz z Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, Clean Clothes Polska oraz Fundacją Frank Bold Poland zainicjował powstanie koalicji organizacji społeczeństwa obywatelskiego na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu i innych organizacji/instytucji – Koalicję CSR Watch Polska. Od listopada 2015 r. Koalicja jest członkiem międzynarodowej sieci OECD Watch.

Mimo że wiele organizacji w Polsce odnosi się w swojej działalności do problematyki praw człowieka w kontekście biznesu i wypracowała w tym obszarze unikalną ekspertyzę, ograniczony poziom interakcji pomiędzy organizacjami, i niewystarczająca koordynacja skutkują niższą efektywnością działań niż byłaby możliwa, gdyby miała wsparcie innych organizacji o zbliżonym profilu.

Odpowiedzią na te wyzwania było utworzenie nieformalnej koalicji, zrzeszającej organizacje społeczeństwa obywatelskiego z terenu całej Polski, którym bliskie są działania na rzecz poprawy przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu zgodnie z duchem Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, przyczynianie się do tworzenia sprzyjającego zmianie paradygmatu w tym zakresie poprzez wpływ na otoczenie prawne, promowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich oraz idei sprawiedliwego handlu.

Mamy nadzieję, że koalicja poprzez:

 • koordynację działań i wypracowywanie wspólnych stanowisk w kwestiach z zakresu praw człowieka i biznesu (np. sprawozdawanie danych pozafinansowych, odpowiedzialne zamówienia publiczne, system ochrony sygnalistów);
 • wymianę doświadczeń, wzajemne uczenie się i podnoszenie kompetencji (np. w ramach networkingowo-koordynacyjnych spotkań kwartalnych połączonych z warsztatami tematycznymi);
 • wspólne działania rzecznicze adresowane zarówno do podmiotów administracji publicznej jak i biznesu, m.in.:

  działania rzecznicze skierowane m.in. do KPRM, wybranych ministerstw i Parlamentu, dot. wypracowania przez Rząd RP systemowej odpowiedzi w postaci Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka na braki w zakresie przestrzegania praw człowieka i standardów międzynarodowych w kontekście biznesu w Polsce;

  działania na rzecz utworzenia Komitetu Sterującego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD i doprowadzenie do zmiany modelu funkcjonowania KPK OECD w Polsce, na bardziej niezależny i wiarygodny.

  działania na rzecz wdrożenia regulacji Unii Europejskiej ws. raportowania danych pozafinansowych;

 • aktywne włączenie polskich organizacji pozarządowych w dyskusje i działania międzynarodowych sieci organizacji pozarządowych, takich jak European Coalition for Corporate Justice czy OECD Watch, w tym zostanie członkiem tychże organizacji;
 • wspólne projekty (np. wypracowanie społecznej propozycji Krajowego Planu Wdrażania Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka);
 • wspieranie się w ramach dostępnych zasobów;

przyczyni się nie tylko do zwiększenia efektywności działań poszczególnych organizacji, ale i pozwoli na realizację zadań mających na celu osiągnięcie zmian systemowych, zbyt dużych na barki pojedynczych organizacji.

Od listopada 2015 r. Koalicja jest członkiem sieci OECD Watch (www.oecdwatch.org).

Koalicja

jest otwarta dla wszystkich organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w obszarach związanych tematycznie z odpowiedzialnością biznesu, którym bliskie są cele koalicji. Organizacje, które chciałaby dołączyć do koalicji, prosimy o kontakt na adres office@pihrb.org.